Avstängda p-platser i samband med dikesgrävning

Nyheter

Den 30/10 kommer ett dikningsarbete påbörjas på parkeringen på Klorvägen.

Orsaken är att få bukt med det vatten som rinner ned från slänten över

parkeringen och stundtals orsakar halka mm.

I samband med detta kommer det byggas 6 nya p-platser samt asfalt kommer

att bytas på de p-platser där stora gropar har uppkommit.

Arbetet kommer utföras dagtid (kl 07-16) och i etapper, dock medför det att en

del platser närmst slänten kommer behöva flytta vid några tillfällen. Primärt

under dagtid men även ca en dag+natt pga asfaltering.

Hela arbetet beräknas ta ca 4 veckor.

Styrelsen / Riksbyggen kommer inom kort kontakta de medlemmar vars pplatser

berörs om alternativ placering.

Rött streck – Dikesutgrävning samt
utbyte av asfalt på en del av sträckan.

Grönt – Dikesutgrävning.

Blått – Nya P-platser

Tags :
Share This :